Laimīgais pakalpojuma līgums

Miks Šēls (turpmāk tekstā Fotogrāfs) no vienas puses un pāris (turpmāk tekstā Laimīgais pāris) no otras puses, kopā Līgumslēdzēji, noslēdz šo pakalpojumu līgumu par sekojošo:

Līguma priekšmets un apjoms:

1.1. Laimīgais pāris uzdod, bet Fotogrāfs apņemas veikt Laimīgā pāra kāzu fotografēšanu un ar to saistītos pakalpojumus atrunātajā datumā. Fotografēšanas ilgums ilgst ne vairāk par 15 (piecpadsmit) stundām no ierašanās brīža pucēšanās vietā līdz pusnakts tradīcijai vai kūkai. Piemēram, no 10:00 līdz 01:00.

1.2. Kāzas tiek fotografētas reportāžas stilā mākslinieciskā formātā, kā arī grupas un atsevišķu personu pozētās bildes;

1.3. Fotogrāfs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kāzu norises nosūta Laimīgajam pārim 30 (trīsdesmit) Fotogrāfa izvēlētas bildes uz e-pastu un max. 4 mēnešu laikā veic visu pārējo fotogrāfiju apstrādi, kurā ietilpst krāsu korekcija (krāsu fotogrāfijām), koriģē attēla kontrastu, novērš attēla defektus (putekļi uz matricas), koriģē attēla kadrējumu, ja tas ir nepieciešams;

1.4. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Fotogrāfs iesniedz Laimīgajam pārim apstrādātas fotogrāfijas “jpeg” formātā nosūtot tiešsaiti uz ONLINE PRO galeriju, kas ir aktīva vienu gadu.

Laimīgā pāra tiesības un pienākumi:

2.1. Laimīgā pāra pienākumi:

2.1.1. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam kāzu norises plānu, precīzu ierašanās adresi (+ieejas kods), laiku. Arī telefonu personai, kuru Fotogrāfs kāzu dienā satiks pirmo;;

2.1.2. Svinību laikā nodrošināt ar siltu ēdienu palīgtelpā vai pie kāda no viesu galdiem (abi varianti ir labi);

2.1.3. kāzu dienā ieplānot foto sesiju vismaz 1 stundu (piem., sadalot dienas gaidā 30+20 dienas laikā un 10 minūtes vakarā saulrieta laikā);

2.1.4. būt laimīgiem!

2.2. Laimīgā pāra tiesības:

2.2.1. Gadījumā, ja kāzu dienā tiek nodrošināts papildus fotogrāfs vai video operators, tad šajā līgumā atrunātais Fotogrāfs ir tiesīgs norādīt citam fotogrāfam tā atrašanās vietu fotogrāfiju uzņemšanas brīžos;

2.2.2. norādīt fotogrāfam vēlamos fotografēšanas sižetus, fotografēšanas vietas.

2.2.3. atbrīvot Fotogrāfu no pienākumu veikšanas kāzu dienā pirms atrunātā laika, ja ir mainīta kāzu dienas scenārijs.

2.2.4. izmantot Fotogrāfa auto, lai pārvietotos kāzu dienā par to brīdinot 5 (piecas) dienas iepriekš. Nolūks – auto tīrīšana.

Fotogrāfa tiesības un pienākumi:

3.1. Fotogrāfa pienākumi:

1.1. ierasties uz fotografēšanu tīrās, kārtīgās drēbēs un apavos. Labā fiziskā formā;

1.2. nodrošināt fotografēšanas procesam nepieciešamo rezerves fototehniku (otra kamera, zibspuldze, nepieciešamie objektīvi, strāvas elementi, atmiņu kartes);

1.3. fotografēšanas procesā sniegt nepieciešamās konsultācijas, ieteikumus jaunajam pārim un vedējiem, lai nodrošinātu iespējami augstu pakalpojuma kvalitāti;

1.4. gadījumā, ja Fotogrāfs veselības stāvokļa vai nelaimes gadījuma dēļ, kas saistīts ar Fotogrāfu vai viņa tuviniekiem, nevar sniegt pakalpojumu, fotogrāfam jāsniedz palīdzība laimīgajam pārim, lai tiktu nodrošināta cita līdzvērtīga fotogrāfa pakalpojumi, un jāatgriež Laimīgajam pārim saņemtais avanss. Fotogrāfiju apstrādi veic aizvietotājs. Laimīgais pāris par nosacījumiem vienojas savstarpēji ar aizvietotāju.

3.2. Fotogrāfa tiesības:

3.2.1. samazināt sniedzamo pakalpojumu apjomu īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (lietus, vējš, putenis), nepiemērotu telpu gadījumā, gadījumā, ja fotografēšanas procesā piedalās citi fotogrāfi un/vai vairāk par vienu video operatoru, ja jaunais pāris neatvēl fotografēšanai nepieciešamo laiku;

3.2.2. izmantot kāzu fotogrāfijas pašreklāmas nolūkos, izstādēs, konkursos un publicitātei;

3.2.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, iepriekš brīdinot Laimīgo pāri, necienīgas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu, ja kāzu norises gaitā kāzu dalībnieku rīcības dēļ tiek apdraudēta fotogrāfa dzīvība vai veselība, vai tiek veikts apzināts fototehnikas bojājums, vai mēģinājums veikt bojājumu;

3.2.4. saglabāt Laimīgā pāra iemaksāto avansu gadījumā, ja Laimīgais pāris atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem. Vienīgais veids kā Laimīgajam pārim nezaudēt iemaksāto avansu – ja kāzu datums tiek pārcelts un Fotogrāfam jaunais datums ir pieejams;

3.2.5. izmantot māksliniecisko brīvību pakalpojuma sniegšanas norises dienā patstāvīgi izvēloties fotografēšanas pozīciju, vietu, kadrējumu.

3.2.6. izmantot gaisa fotogrāfiju jeb ‘drone photography’ gadījumā, ja ir piemēroti laika apstākļi, Laimīgais pāris atvēl tam nepieciešamo laiku – kā arī, ja fotografējamajā apkārtne ir tehniski un mākslinieciski piemērota.

3.2.7. izmantot bildes foto tirdzniecības vietnēs (piemēram, Adobe Stock, Shutterstock utt.) pie nosacījuma, ja bildē nav redzamas cilvēku sejas jeb atpazīstama persona. Piemēram, ziedi, detaļas, gredzeni, daba, dekorācijas utt.

Norēķinu kārtība:

4.1. Līguma parakstīšanas brīdī Laimīgais pāris samaksā Fotogrāfam avansu EUR 300,00  apmērā. Fotogrāfs tiek uzskatīts par rezervētu pasūtījuma veikšanai tikai pēc avansa saņemšanas;

4.2. Atlikusī līguma summas daļa Laimīgajam pārim ir jāsamaksā Fotogrāfam kāzu dienā (+/- viena diena);

4.3. atlīdzība par pakalpojuma sniegšanu pēc atrunātā laika tiek noteikta 100,00 EUR/h.

Nepārvarama vara:

5.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas izdotie likumi un lēmumi, kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi par neiespējamu, atbrīvo Līgumslēdzējus no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

5.2. Līgumā 5.1. punktā minēto nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, Līgumā paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti, atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.

Pārējie noteikumi:

6.1. Līgums tiek sastādīts elektroniski aizpildot datus zemāk atrodamajā formā, katram Līgumslēdzējam pa vienam pdf faila eksemplāram, ko Fotogrāfs nosūta pēc zemāk atrodamās formas aizpildīšanas. Laimīgais pāris Fotogrāfu informē atsevišķi, ja ir nepieciešams elektroniski parakstīts līgums ar elektronisko parakstu;

6.2. Apstiprinot šo līgumu, Laimīgais pāris apliecina, ka otra puse (laulātais) ir iepazīstināta ar līguma saturu un piekrīt līguma nosacījumiem;

6.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas jautājumi, kas saistīti ar Līguma priekšmetu, bet par kuriem nav runa šajā Līgumā, Līgumslēdzēji noformē to kā papildinājumu jau noslēgtam Līgumam, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Līgums var tik parakstīts starp Līgumslēdzējiem elektroniski, kur Fotogrāfs failu saglabā pdf formātā un nosūta e-pasta veidā – stājas spēkā, ja kādai no Līgumslēdzējiem nav pretenziju 5 (piecu) darba dienu laikā;

https://mikssels.com/dokumenti/

info@mikssels.com

+371 26325566


KAUT KO IEDVESMAI?  – MIKS ŠĒLS PINTEREST BOARDS 


APSKATI ARĪ ĢIMENES FOTOSESIJAS UN CITUS STĀSTUS BLOGĀ.

JA RODAS, KĀDI JAUTĀJUMI – DROŠI RAKSTI.

TIEKAMIES JAU DRĪZUMĀ